Dokumenty ubezpieczeniowe
W związku z wprowadzeniem systemu EWUŚ od 1 stycznia 2013 r. każdy może potwierdzić swoje prawo do świadczeń zdrowotnych w przychodni bez przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających to prawo.

Przychodząc, aby zapisać się do lekarza rodzinnego bądź na wizytę lekarską wystarczy podać numer PESEL i posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty).

Może się zdarzyć, że NFZ nie będzie mógł potwierdzić takich uprawnień.

Jeżeli takie prawo posiadają Państwo wtedy należy przedstawić inny dokument potwierdzający ten fakt albo złożyć pisemne oświadczenie.

EWUŚ
– to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ.

Wykaz dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych

Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę
Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą
Dla osoby ubezpieczonej w KRUS
Dla emerytów i rencistów
Dla osoby bezrobotnej
Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie
Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej
Dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej
Dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
Dla osoby przebywającej na ciągłym zwolnieniu lekarskim
Jeżeli pacjent nie posiada aktualnego zaświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń, może taki dokument przedstawić w innym czasie:
Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

Późniejsze niż przewidziane przedstawienie dokumentu nie powinno stanowić podstawy odmowy zwolnienia z kosztów albo ich zwrotu. Jednak przy znacznym opóźnieniu w dostarczeniu potwierdzenia prawa do świadczeń, świadczeniodawca może odmówić zwrotu kosztów. Powyższe zasady dotyczą także obywateli innych krajów UE lub EFTA uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.
Brak dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia!

Ważność dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń
Przyjmuje się, że dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni od:

Wyjątkami od tej zasady są:
Ustanie prawa do świadczeń

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje zazwyczaj po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, na przykład:
Osobom, które:
Po upływie tego czasu osoba, która chce nadal korzystać ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia w NFZ, powinna uzyskać inne prawo do ubezpieczenia, np. ubezpieczyć się dobrowolnie. Jeżeli tego nie uczyni, może ponieść samodzielnie koszty udzielonych jej świadczeń.
2014-05-27 21:14:43