Pacjent ma prawo do udostępnienia swojej dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej.

Na jego wniosek, bądź na wniosek osoby upoważnionej przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, dokumentacja powinna być przekazana w postaci wyciągu, odpisu lub kopii, sporządzonych na koszt osoby występującej o nią.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej regulowane są m.in. przez następujące akty prawne:

  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 226, poz. 1943 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie indywidualnej dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz. U. Nr 83, poz. 903),
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (dz. U. Nr 247, poz. 1819).