Informacje dla pacjenta – Przychodnia Milanmed

Witaj w najlepszej przychodni w Milanówku, gdzie dbamy o Twoje zdrowie i dobre samopoczucie!

Oferujemy szeroki zakres usług medycznych, dzięki czemu możemy pomóc Ci w leczeniu urazów lub schorzeń. Nasz zespół specjalistów korzysta z najnowszych metod leczenia, w tym rehabilitacja, fizjoterapia, terapii zajęciowej oraz wielu innych, aby zapewnić Ci szybką i skuteczną pomoc medyczną, a wszystko w Milanówku przy ul. Niezapominazjki 10.

Nasza przychodnia została zaprojektowana z myślą o komforcie pacjentów, dlatego też oferujemy wiele udogodnień, takich jak podjazd dla niepełnosprawnych, przyjazną atmosferę dla dzieci oraz rodzin oraz możliwość płatności kartą.

Nasz zespół lekarzy i personelu medycznego to wykwalifikowani specjaliści, którzy zawsze służą pomocą i indywidualnie podejdą do Twojego przypadku. Korzystamy z nowoczesnego sprzętu medycznego, aby zapewnić Ci najwyższą jakość usług.

Jeśli szukasz najlepszej opieki medycznej, to nasza przychodnia jest idealnym miejscem dla Ciebie. Skontaktuj się z nami i umów na wizytę już dziś!

Nasza oferta

Oferujemy Państwu szeroki zakres badań USG dla dzieci i dorosłych, wykonywanych przez wykwalifikowanych lekarzy specjalistów:

Badania USG wszystkich tkanek miękkich, m.in.:

 • USG jamy brzusznej
 • USG tarczycy
 • USG moszny, prostaty
 • USG węzłów chłonnych
 • USG piersi i sutków
  Uwaga: Badanie USG jamy brzusznej wymaga odpowiedniego przygotowania!

Badania USG ortopedyczne:

 • USG cieśni nadgarstka, dłoni
 • USG stawów: skokowy, kolanowy, barkowy, biodrowy

W naszej przychodni wykonujemy badania laboratoryjne dla dzieci i dorosłych w pełnym zakresie.

 • Badania bezpłatne – na podstawie skierowań od naszego lekarza rodzinnego w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 • Badania odpłatne – nie wymagają skierowania.
 • Gabinet zabiegowy, w którym odbywa się pobranie krwi i przyjmowanie próbek materiałów do badań laboratoryjnych czynny jest w godzinach:
  – poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 8.00-10.00
  – środa w godzinach 8.00-9.15.

W naszej przychodni wykonujemy badania EKG spoczynkowe.

Rehabilitacja w Milanówku

W naszej poradni dostępne są konsultacje lekarskie. Na wizytę lekarską można zapisać się telefonicznie.

Zapraszamy na konsultacje fizjoterapeutyczne, po wcześniejszym zapisie.
Konsultacje prowadzi specjalista fizjoterapii Radosław Grzywacz.

Fizjoteriapia w Milanówku

*Zabiegi fizjoterapeutyczne są wykonywanie odpłatnie.

Zabiegi fizjoterapeutyczne wykonywane są przez wyspecjalizowaną kadrę w oparciu o indywidualny program fizjoterapii.

– Fizykoterapia

 • prądy diadynamiczne
 • prądy interferencyjne
 • prądy Treuberta
 • prądy Tens
 • elektrostymulacja
 • galwanizacja
 • jonoforeza
 • biostymulacja
 • laserowa
 • ultradźwięki
 • ultrafonoforeza
 • pole magnetyczne
 • pole elektromagnetyczne
 • naświetlanie
 • promieniami IR/UV
 • krioterapia parami azotu (-160 st. C)

– Kinezyterapia – leczenie ruchem

 • ćwiczenia w odciążeniu
 • ćwiczenia w odciążeniu z oporem
 • ćwiczenia czynno-bierne
 • ćwiczenia indywidualne
 • ćwiczenia wg metod reedukacji nerwowo-mięśniowej
 • ćwiczenia korekcyjne wad postawy

– Masaż

 • masaż leczniczy
 • masaż limfatyczny
 • masaż relaksacyjny

-Terapia manualna w modelu holistycznym.

Ambulatoryjna Opieka specjalistyczna jest udzielana na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego (podstawowej opieki zdrowotnej). Pacjent ma prawo wybrać specjalistę spośród wszystkich mających podpisaną umowę z NFZ.

Ważność skierowania

Zazwyczaj skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do szpitala.

Wyjątkami są:

 • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które podlega weryfikacji co 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia;
 • skierowanie na rehabilitację leczniczą w warunkach ambulatoryjnych, które traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia;
 • skierowanie do szpitala psychiatrycznego, którego ważność wygasa po upływie 14 dni;

Skierowanie nie jest wymagane do:

 • ginekologa i położnika
 • stomatologa
 • dermatologa
 • wenerologa
 • onkologa
 • okulisty
 • psychiatry

Nie jest również wymagane od osób:

 • chorych na gruźlicę
 • zakażonych wirusem HIV
 • inwalidów wojennych i osób represjonowanych
 • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie leczenia odwykowego

Skierowanie potrzebne jest również do szpitala (od lekarza POZ lub specjalisty), z wyjątkiem nagłych przypadków.

Terminy ważności recept zależą od okoliczności ich wystawienia i rodzaju leków – bieg terminu ważności recepty rozpoczyna się zawsze w dniu następnym po jej wystawieniu.

7 dni – recepty wystawione przez Pogotowie Ratunkowe w ramach pomocy doraźnej
7 dni – recepty zawierające chociaż jeden lek z grupy antybiotyków
14 dni – recepty dysponujące leki psychotropowe i środki odurzające
30 dni – recepty wystawione na pozostałe leki
120 dni – wystawiane na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy
60 dni – na preparaty immunologiczne wytwarzane dla indywidualnego pacjenta

W ramach Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej świadczenia medyczne udzielane w dni robocze w godzinach 18.00-8.00,
w weekend, święta i w dni ustawowo wolne od pracy udzielane są bezpłatnie i bez skierowania.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna – SPZOZ Specjalistyczny Szpital Zachodni im. JP II w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Daleka 11. Więcej informacji na temat Nocnej

Pomocy Lekarskiej można uzyskać pod numerem tel. 22 755 90 06 lub na www.szpitalzachodni.pl.

Szpitalny Oddział Ratunkowy – Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11, tel. 22 755 55 17.
Telefony alarmowe z telefonu stacjonarnego 999 lub z komórkowego 112.

W związku z wprowadzeniem systemu EWUŚ od 1 stycznia 2013 r. każdy może potwierdzić swoje prawo do świadczeń zdrowotnych w przychodni bez przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających to prawo.

Przychodząc, aby zapisać się do lekarza rodzinnego bądź na wizytę lekarską wystarczy podać numer PESEL i posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty).

Może się zdarzyć, że NFZ nie będzie mógł potwierdzić takich uprawnień.

Jeżeli takie prawo posiadają Państwo wtedy należy przedstawić inny dokument potwierdzający ten fakt albo złożyć pisemne oświadczenie.

EWUŚ
 – to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ.

Wykaz dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych

Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni),
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
 • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy

Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

Dla osoby ubezpieczonej w KRUS

 • zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);

Dla emerytów i rencistów

 • legitymacja emeryta lub rencisty. W przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ. Jeżeli 3. i 4. pozycja numeru zawiera znaki „–„, legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia. Np. osoba pobierająca rentę/emeryturę ZUS, ale zamieszkała na terenie innego państwa, powinna przedstawić aktualną kartę EKUZ;
 • zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA.),
 • aktualny odcinek emerytury lub renty,
 • dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg (art. 240 ust. 2 Ustawy);

Dla osoby bezrobotnej

 • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

Dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie

 • umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;

Dla członka rodziny osoby ubezpieczonej

 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. (ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.),
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny, legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS,
 • legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia – dotyczy tylko KRUS,
 • w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,
 • w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka.

Dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej

 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

 • poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP), karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA.

Dla osoby przebywającej na ciągłym zwolnieniu lekarskim

 • zaświadczenia z ZUS informujące o ciągłości zwolnienia. Takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia.

Jeżeli pacjent nie posiada aktualnego zaświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń, może taki dokument przedstawić w innym czasie:

 • jeśli przebywa w szpitalu – nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia
 • lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia.

Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!

Późniejsze niż przewidziane przedstawienie dokumentu nie powinno stanowić podstawy odmowy zwolnienia z kosztów albo ich zwrotu. Jednak przy znacznym opóźnieniu w dostarczeniu potwierdzenia prawa do świadczeń, świadczeniodawca może odmówić zwrotu kosztów. Powyższe zasady dotyczą także obywateli innych krajów UE lub EFTA uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.
Brak dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia!
Ważność dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń
Przyjmuje się, że dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni od:

 • daty wystawienia – zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia ZUS i KRUS,
 • daty poświadczenia – legitymacja ubezpieczeniowa,
 • daty opłacenia składki – ZUS RMUA, dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • daty ważności dokumentu – legitymacja rencisty.

Wyjątkami od tej zasady są:

 • legitymacja emeryta – ważna bezterminowo,
 • zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego – do końca terminu ważności,
 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy – ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji.

Ustanie prawa do świadczeń

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje zazwyczaj po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, na przykład:

 • w przypadku ustania stosunku pracy (np. z tytułu umowy o pracę) – po upływie 30 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę,
 • w przypadku zakończenia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej – po upływie 30 dni od dnia zakończenia prowadzenia takiej działalności,
 • w przypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie bezpłatnym – po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu, w przypadku osób bezrobotnych – po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego,
 • w przypadku śmierci osoby, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia – członkowie rodziny tracą prawo do świadczeń po upływie 30 dni od daty śmierci.

Osobom, które:

 • ukończyły szkołę średnią lub wyższą lub zostały skreślone z listy uczniów lub studentów – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 4 miesiące od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów,
 • ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń,
 • pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie pobierania przez te osoby zasiłku,

Po upływie tego czasu osoba, która chce nadal korzystać ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia w NFZ, powinna uzyskać inne prawo do ubezpieczenia, np. ubezpieczyć się dobrowolnie. Jeżeli tego nie uczyni, może ponieść samodzielnie koszty udzielonych jej świadczeń.

Pacjent ma prawo do udostępnienia swojej dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej.

Na jego wniosek, bądź na wniosek osoby upoważnionej przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, dokumentacja powinna być przekazana w postaci wyciągu, odpisu lub kopii, sporządzonych na koszt osoby występującej o nią.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej regulowane są m.in. przez następujące akty prawne:

 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 226, poz. 1943 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie indywidualnej dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz. U. Nr 83, poz. 903),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (dz. U. Nr 247, poz. 1819).

Udogodnienia

Milanmed to najlepsza przychodnia w Milanówku oferująca pacjentom szereg metod leczenia urazów lub schorzeń, od fizjoterapii po terapię zajęciową i nie tylko.

PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PRZYJAZNE DZIECIOM

PRZYJAZNE RODZINOM

PŁATNOŚĆ KARTĄ